อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการต่าง ๆ และอัตราค่าลงทะเบียน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566