เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566