อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการต่าง ๆ และอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566