ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2563
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (จบพร้อมรุ่น)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (จบพร้อมรุ่น)