กำหนดการลงทะเบียน และอัตราค่าบำรุง การศึกษา ค่าหน่วยกิต ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567