เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ (Online) ฉบับแก้ไข