เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข) ระดับ ปวช. และ ปวส.