ปรัชญา

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สู่งานวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพมหาราชมุ่งพัฒนาและผลิตกำลังคนสายอาชีพให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมสามารถรองรับการพัฒนาประเทศ สู่ Thailand 4.0

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของ ชุมชนและสถานประกอบการ
  2. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทำงานการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  3. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
  4. จัดการศึกษาและขยายโอกาสด้านวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย
  5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  6. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่

เอกลักษณ์

“บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”

อัตลักษณ์

“รู้หน้าที่ มีทักษะ จิตอาสา”

คุณธรรมอัตลักษณ์

“สามัคคี มีวินัย ใส่ใจงาน”

ทำเนียบผู้บริหาร

ลิงค์

ข่าวล่าสุด