ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

1. นางศศิลักษณ์ สุขสงค์ โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
2. นายปรีชา ไชยศรีษะ อบรมโครงการสร้างความรู้และเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3. นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ โครงการสร้างส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559
4. นายปรีชา ไชยศรีษะ โครงการสร้างส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559
5. นายปราโมท หล้าพิมพ์ อบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย
6. นายโชคชัย มูลกว้าง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล รุ่นที่ 3
7. นายวิโรจน์ มั่นคง ที่ปรึกษาโครงงาน ตู้เก็บโต๊ะรีดผ้า
8. นายปรีชา ไชยศรีษะ ที่ปรึกษาโครงงาน ตู้เก็บโต๊ะรีดผ้า
9. นางสาวศศิกาญจน์ สุขพันธ์ ที่ปรึกษาโครงงาน ดอกไม้ประดิษฐ์จากหลอดพลาสติก
10. นางสาวสรัญญพัชร คชคง ที่ปรึกษาโครงงาน ดอกไม้ประดิษฐ์จากหลอดพลาสติก
11. นางสาวนันทิดา พุทธวาร ที่ปรึกษาโครงงาน ดอกไม้ประดิษฐ์จากหลอดพลาสติก
12. นายปรีชา ไชยศรีษะ ที่ปรึกษาโครงงาน อุปกรณ์ป้องกันขาบิด
13. นางสาวนันทิดา พุทธวาร ที่ปรึกษาโครงงาน อุปกรณ์ป้องกันขาบิด
14. นายวิโรจน์ มั่นคง ที่ปรึกษาโครงงาน อุปกรณ์ป้องกันขาบิด
15. นายปรีชา ไชยศรีษะ ที่ปรึกษาโครงงานชั้นสะดวกเก็บ
16. นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตร ที่ปรึกษาโครงงานชั้นสะดวกเก็บ
17. นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการ เครื่องตีเกลียวผักตบชวา
18. นายปรีชา ไชยศรีษะ ที่ปรึกษาโครงการเครื่องตีเกลียวผักตบชวา
19. นายอานนท์ แก้วชาติ ที่ปรึกษาโครงการเครื่องตีเกลียวผักตบชวา
20. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดครั้งที่ 26
21. นายปรีชา ไชยศรีษะ ได้เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ 26
22. นายคมกฤช แก้วมณี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2559 อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 “อาชีวะกรุงเก่าเกมส์”
23. นางสาวสรัญญพัชร คชคง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2559 อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 “อาชีวะกรุงเก่าเกมส์”
24. นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2559 อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 “อาชีวะกรุงเก่าเกมส์”
25. นายธาราทัช ผ่องโต ผู้ฝึกสอนและควบคุมกีฬาหมากล้อม
26. นางสาวสรัญญพัชร คชคง ผู้ฝึกสอนและควบคุมกีฬาหมากล้อม
27. นายบรรลือศักดิ์ มานาดี ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานระบบการเงิน การบัญชีและพัสดุ
28. นางสาวสรัญญพัชร คชคง โครงการพัฒนาและขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
29. นายบรรลือศักดิ์ มานาดี เป็นคณะกรรมการอาชีวศึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558
30. กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพมหาราช หมู่มาตรฐาน “ดีเด่น” ค่ายย่อย 2 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาดอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 7
31. นางสาวอาจรีย์ กีรติมังคละนนท์ กรรมการฝ่ายประเมินผล ค่ายย่อย 2 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาดอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 7
32. นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์ กรรมการฝ่ายประเมินผล ค่ายย่อย 2 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาดอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 7
33. นางสาวรัชรินทร์ เฉลย์ชนม์ กรรมการฝ่ายประเมินผล ค่ายย่อย 2 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาดอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 7
34. นางสาวนันทนา อเนกบุณย์ กรรมการฝ่ายประเมินผล ค่ายย่อย 2 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาดอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 7
35. นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล ค่ายย่อย 2 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาดอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 7
36. นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์ กรรมการฝ่ายประเมินผล ค่ายย่อย 2 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาดอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 7
37. นางสาวกิติยา ธาราเดช กรรมการฝ่ายประเมินผล ค่ายย่อย 2 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาดอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 7
38. นางสาวนันทิดา พุทธวาร กรรมการฝ่ายประเมินผล ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการกองกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมทดสอบกำลังใจงาน่ชุมชนลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ
39. นายสันทัด พรทิพย์สิริกูล ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการกองกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมทดสอบกำลังใจงานชุมชนลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ
40. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ได้รับรางวัลเดินทางไกลดีเด่นชาย งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาคกลางจังหวัดชัยนาท
41. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ได้รับรางวัลหมู่มาตรฐานดีเด่น สื่อและอุปกรณ์การฝึก กิจกรรมกองวิชาการ 1 (ทักษะลูกเสือ) เนื่องในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 7
42. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมกองวิชาการ 1 (ทักษะลูกเสือ) ได้ปฏิบัติกิจกรรม “ทดสอบกำลังใจ” ดีเด่นชายระดับ เหรียญทอง