แผนกช่างยนต์

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูลพนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
นายธนวัฒน์ ยืนยงครูพิเศษสอน

แผนกช่างกลโรงงาน

นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุลครูผู้ช่วย แผนกช่างกลโรงงาน
นางสาวนภัสชญา คงการุณ
นางสาวนภัสชญา คงการุณครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายอานนท์ แก้วชาติ
นายอานนท์ แก้วชาติครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกไฟฟ้า

นายปราโมท หล้าพิมพ์
นายปราโมท หล้าพิมพ์ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายธนานันต์ บุญยเลิศรัตน์
นายธนานันต์ บุญยเลิศรัตน์ครูคศ.๒ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์พนักงานราชการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นางสาวจันทนา เสวตงาม
นางสาวจันทนา เสวตงามครูคศ.๑ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

แผนกพณิชยการ  สาขางานบัญชี

นางสาวสุจินดา เต็มสังข์
นางสาวสุจินดา เต็มสังข์ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวนันทิดา พุทธวาร
นางสาวนันทิดา พุทธวารครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวสรัญพัชร คชคง
นางสาวสรัญพัชร คชคงครูจ้าสอน แผนกวิชาการบัญชี

แผนกพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเยาวเรศ อนันต์
นางสาวเยาวเรศ อนันต์ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ์
นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ์ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็ง
นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็งครูจ้างสอน แผนกาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาสามัญ

นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตร
นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตรครูคศ.๒ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดครูผู้ช่วย แผนกสามัญ
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะครูจ้างสอน แผนกสามัญ

บุคลากรทางการศึกษา

นางกรองแก้ว ฟองสินธุ์
นางกรองแก้ว ฟองสินธุ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรารักษ์ หอมนาน
นางสาววรารักษ์ หอมนานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
นางสาวปาริชาติ สังข์ทองเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุลพัชร เฉลยทรัพย์
นางสาวกุลพัชร เฉลยทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอาจรีย์ กีรติมังคละนนท์
นางสาวอาจรีย์ กีรติมังคละนนท์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนันทนา เอนกบุณย์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวีระ วีระสัยนักการภารโรง
นายแกร ฉิมพาลีนักการภารโรง
นายคำพัน สะมาแก้วยาม
นายสุชาติ สารีผล
นายสุชาติ สารีผลนักการภารโรง
นางวันเพ็ญ สารีผล
นางวันเพ็ญ สารีผลแม่บ้าน
นายวรเวทย์ อุ่นละม้าย
นายวรเวทย์ อุ่นละม้ายนักการภารโรง