04 งบทดลองเดือน มกราคม 2561

05 งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2561

06 งบทดลองเดือน มีนาคม 2561

07 งบทดลองเดือน เมษายน 2561

08 งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2561

09 งบทดลองเดือน มิถุนายน 2561

10 งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2561 

11 งบทดลองเดือน สิงหาคม 2561

12 งบทดลองเดือน กันยายน 2561

งบทดลองหลังปิดบัญชี 2561