หน่วยงาน

งานทะเบียน
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานบุคลากร
งานประชาสัมพันธ์
งานบริหารทั่วไป
งานพัสดุ
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาคารสถานที่
งานวิทยบริการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทวิภาคี
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
งานปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน