หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ

เรียน 3 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

[accordions_pplugins id=’1096′]

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

[accordions_pplugins id=’1089′]