หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิศึกษา

เรียน 3 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ระบบทวิศึกษา คืออะไร

การจัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ให้แก้ผู้เรียนในระดับมัธยมตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสายอาชีพ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร  จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัดและความสนใจ
  • เพื่อเพิ่มและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

[accordions_pplugins id=’1910′]