หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบทวิภาคี
เรียน 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ระบบทวิภาคี คืออะไร

“ทวิภาคี” แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนรายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพื้นฐาน โดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ที่สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาประชาชนที่มีงานอาชีพ ได้เพิ่มวุฒิการศึกษา โดยการศึกษาในระบบทวิภาคี และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
 • เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ ที่ตรงตามสาขางาน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถทำงานในสถานประกอบการได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 / เทียบเท่า / ปวช. ทุกสาขา  (มีวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองมาแสดง)
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • เพศหญิงหรือชาย
 • มีสภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขาวิชาในอาชีพที่สมัครนั้นได้ตลอดหลักสูตร
 • สามารถฝึกอาชีพในสถานประกอบการได้
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการค้า หรือเสพติดยาเสพติดทุกชนิดมาก่อน
 • มีใจรักในวิชาชีพที่ตนจะเข้ารับการฝึก
 • ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการและสถานศึกษา

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

 • ได้รับการฝึกอาชีพที่ดี ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
 • ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
 • ได้รับความรู้ทางวิชาการจากสถาบันอาชีวศึกษา
 • ได้รับค่าตอบแทน / เบี้ยเลี้ยง และความช่วยเหลืออื่น ๆ ด้านการศึกษาจากสถานประกอบการ
 • มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานในสาขาอาชีพนั้น ๆ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอาชีพที่สถานประกอบการลงนามร่วมกับสถานศึกษาทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เป็นการฝึกอาชีพที่ดี และได้รับความรู้ทางด้านวิชาการจากวิทยาลัย ฯ
 • ได้งานที่มีรายได้ดี
 • โอกาสในการศึกษาต่อเหมือนนักศึกษาระบบทั่วไป

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
 • เทคนิคอุตสาหกรรม (ช่างกลโรงงาน)
 • ไฟฟ้า
 • การบัญชี
 • เทคโนโลยีดิจิทัล