แผนพัฒนาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการ 

– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิจัยในชั้นเรียน

– วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของคนรุ่นใหม่/โครงงานวิทยาศาสตร์

– โครงงานวิทยาศาสตร์ – สบู่ขมิ้นจากน้ำขี้เถ้า ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงงานวิทยาศสาตร์ – การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ประจำปี พ.ศ. 2566

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC)

แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม/เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
แผนกวิชาการบัญชี/การบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
– รายงานผลการดำเนินงาน ชุมชนเรียนทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
– รายงานผลการดำเนินงาน ชุมชนเรียนทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
– รายงานผลการดำเนินงาน ชุมชนเรียนทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
– รายงานผลการดำเนินงาน ชุมชนเรียนทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์