แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
นายศิริวัฒน์ มูลสารตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัชตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายกฤษณ์ภาณุพล โพธิ์ร่มเย็น
นายกฤษณ์ภาณุพล โพธิ์ร่มเย็นตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน