แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศิริวัฒน์ มูลสาร
ศิริวัฒน์ มูลสารตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ
นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน