แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัชตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
นายศิริวัฒน์ มูลสารตำแหน่ง ครู
นายอมรเชษฐ์ ปลากัดทอง
นายอมรเชษฐ์ ปลากัดทองตำแหน่ง ครูพิเศษสอน