แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัชตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
นายศิริวัฒน์ มูลสารตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพนมกร ศรีเกตุสุข
นายพนมกร ศรีเกตุสุขตำแหน่ง ครูพิเศษสอน