แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัชตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
นายศิริวัฒน์ มูลสารตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวศุทธินี ทนเถื่อน
นางสาวศุทธินี ทนเถื่อนตำแหน่ง ครูพิเศษสอน