แผนกวิชาช่างยนต์

นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายมงคล ดีรักษา
นายมงคล ดีรักษาตำแหน่ง ครู
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูลตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นายณรงค์ชัย จอมประโคน
นายณรงค์ชัย จอมประโคนตำแหน่ง ครูพิเศษสอน