แผนกวิชาช่างยนต์

นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายมงคล ดีรักษา
นายมงคล ดีรักษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูลตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่นตำแหน่ง ครูพิเศษสอน