โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร  ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพาณิชยกรรมสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่ตลาดนัดใกล้ๆบ้าน เช่น ตลาดนัดสี่แยกป้อมตำรวจบ้านขวาง และ ตลาดนัดมหาราช

…..อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน….