โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจไอศกรีม ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

…..อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน….