นางสาววราภรณ์ ภิรมยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
รองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานบุคลากร

นายขวัญชัย เดชพจน์
หัวหน้างานบุคลากร
นายมงคล ดีรักษา
รองหัวหน้างานบุคลากร
นางสาวอภิชญา ยิ้มสะอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานการเงิน

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้างานการเงิน
นายมงคล ดีรักษา
รองหัวหน้างานการเงิน
นางสาวภาณี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานการบัญชี

นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ
หัวหน้างานการบัญชี
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
รองหัวหน้างานการบัญชี
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่
นางสาวอภิชญา ยิ้มสะอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานพัสดุ

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้างานพัสดุ
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
รองหัวหน้างานพัสดุ
นายณรงค์ชัย จอมประโคน
เจ้าหน้าที่ (พนักงานขับรถยนต์สำรอง)
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
เจ้าหน้าที่ (พนักงานขับรถยนต์สำรอง)
นายแกร ฉิมพาลี
พนักงานขับรถยนต์
นายวรเทพ กิตติภักดีกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ วีระสัย
พนักงานขับรถยนต์สำรอง
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานอาคารและสถานที่

นายชัยทัต อาจเอื้อ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
รองหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
เจ้าหน้าที่
นายณรงค์ชัย จอมประโคน
เจ้าหน้าที่
นายวีระ วีระสัย
เจ้าหน้าที่
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
เจ้าหน้าที่
นางสุนทรี บัวบุศย์
เจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน)
นางสาวยุพา แตงดี
เจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน)
นายแกร ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่
นายวรเทพ กิตติภักดีกุล
เจ้าหน้าที่
นายสุรินทร์ อ่อนละมูล
เจ้าหน้าที่ (ยามรักษาการณ์)
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ (ยามรักษาการณ์)
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานทะเบียน

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
รองหัวหน้างานทะเบียน
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายอรรถกร แสนดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
เจ้าหน้าที่
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอภิชญา ยิ้มสอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ

นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
หัวหน้าหน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ
นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ
รองหัวหน้าหน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
เจ้าหน้าที่
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่
นางสาวอภิชญา ยิ้มสะอาด
เจ้าหน้าที่
นางสุนทรี บัวบุศย์
เจ้าหน้าที่
นางสาวยุพา แตงดี
เจ้าหน้าที่
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ