นายนภดล เกิดคง
ครู รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายแกร ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่งาน
นายอภิวัตร คำสอนทา
เจ้าหน้าที่งาน

งานบุคลากร

นายมงคล ดีรักษา
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งาน

งานการเงิน

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้างานการเงิน
นางสาววรารักษ์ หอมนาน
เจ้าหน้าที่งาน

งานการบัญชี

นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
หัวหน้างานการบัญชี
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่งาน

งานพัสดุ

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้างานพัสดุ
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (พนักงานขับรถยนต์สำรอง)
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายแกร ฉิมพาลี
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิวัตร คำสอนทา
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ วีระสัย
พนักงานขับรถยนต์สำรอง
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
เจ้าหน้าที่งาน

งานอาคารและสถานที่

ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวีระ วีระสัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวรเวทย์ อุ่นละม้าย
นักการภารโรง
นางสุนทรี บัวบุศย์
นักการภารโรง(แม่บ้าน)
นางสาวยุพา แตงดี
นักการภารโรง(แม่บ้าน)
นายสุรินทร์ อ่อนละมูล
ยามรักษาการณ์
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณ
ยามรักษาการณ์
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
เจ้าหน้าที่งาน

งานทะเบียน

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นายปรีชา ไชยศรีษะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งาน

หน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ