นายนภดล เกิดคง
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
รองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นายขวัญชัย เดชพจน์
หัวหน้างานบุคลากร
นายมงคล ดีรักษา
รองหัวหน้างานบุคลากร
นางสาวดลนภา ลำเรียง
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานการเงิน

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้างานการเงิน
นายมงคล ดีรักษา
รองหัวหน้างานการเงิน
นางสาวภาณี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานการบัญชี

นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
หัวหน้างานการบัญชี
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

งานพัสดุ

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้างานพัสดุ และพนักงานขับรถยนต์สำรอง
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
รองหัวหน้างานพัสดุ และพนักงานขับรถยนต์สำรอง
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (พนักงานขับรถยนต์สำรอง)
นายแกร ฉิมพาลี
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ วีระสัย
พนักงานขับรถยนต์สำรอง
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานอาคารและสถานที่

ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
รองหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายชัยทัต อาจเอื้อ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายอภิชาติ จันดาชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวีระ วีระสัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวรเวทย์ อุ่นละม้าย
นักการภารโรง
นางสุนทรี บัวบุศย์
นักการภารโรง(แม่บ้าน)
นางสาวยุพา แตงดี
นักการภารโรง(แม่บ้าน)
นายแกร ฉิมพาลี
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรินทร์ อ่อนละมูล
ยามรักษาการณ์
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณ
ยามรักษาการณ์
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่

งานทะเบียน

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
รองหัวหน้างานทะเบียน
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายอรรถกร แสนดวงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

หน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ

นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
หัวหน้าหน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ
นางสาวดลนภา ลำเรียง
รองหัวหน้าหน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดเลื้ยงและการบริการ