นายนภดล เกิดคง
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายแกร ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นายอภิวัตร คำสอนทา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นายมงคล ดีรักษา
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานการเงิน

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้างานการเงิน
นางสาววรารักษ์ หอมนาน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานการบัญชี

นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
หัวหน้างานการบัญชี
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

งานพัสดุ

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้างานพัสดุ
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (พนักงานขับรถยนต์สำรอง)
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานพัสดุ
นายแกร ฉิมพาลี
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิวัตร คำสอนทา
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ วีระสัย
พนักงานขับรถยนต์สำรอง
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานอาคารและสถานที่

ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวีระ วีระสัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวรเวทย์ อุ่นละม้าย
นักการภารโรง
นางสุนทรี บัวบุศย์
นักการภารโรง(แม่บ้าน)
นางสาวยุพา แตงดี
นักการภารโรง(แม่บ้าน)
นายสุรินทร์ อ่อนละมูล
ยามรักษาการณ์
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณ
ยามรักษาการณ์
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่

งานทะเบียน

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นายปรีชา ไชยศรีษะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาท
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

หน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ