นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายอำนาจ พิขุนทด
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ)
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบสถานศึกษาคุณธรรมและกีฬา)
นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบสถานศึกษาคุณธรรม)
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุนีย์พร
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายธีรภัทร ชยันโต
เจ้าหน้าที่งาน

งานปกครอง

นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
หัวหน้างานปกครอง
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายอานนท์ แก้วชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีีพและการจัดหางาน

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายมงคล ดีรักษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวณัฏฐา ชูกิจ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

หน่วยจิตอาสาและ to be number one

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
หัวหน้าหน่วยจิตอาสาและ to be number one