นายอำนาจ พิขุนทด
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายอรรถกร แสนดวงแก้ว
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบองค์การวิชาชีพ)
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ)
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา)
นายอภิชาติ จันดาชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบสถานศึกษาคุณธรรมและกิจกรรมกีฬา)
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
รองหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายอภิชาติ จันดาชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายณรงค์ชัย จอมประโคน
หัวหน้างานปกครอง
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายขวัญชัย เดชพจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายอภิชาติ จันดาชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
รองหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
หัวหน้างานสัวสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายอรรถกร แสนดวงแก้ว
รองหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายมงคล ดีรักษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายขวัญชัย เดชพจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายอภิชาติ จันดาชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

หน่วยจิตอาสาและ TO BE NUMBER ONE

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
หัวหน้าหน่วยจิตอาสาและ TO BE NUMBER ONE
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจิตอาสาและ TO BE NUMBER ONE