ว่าที่ ร้อยตรีมนตรี แก้วแสง
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายสุรินทร์ คำวิจิตร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายอรรถกร แสงดวงแก้ว
รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพ)
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพ)
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
เจ้าหน้าที่
(รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ)
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
เจ้าหน้าที่
(รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา)
นายณรงค์ชัย จอมประโคน
เจ้าหน้าที่
(รับผิดชอบชีววิถีและกิจกรรมกีฬา)
นายอมรเชษฐ์ ปลากัดทอง
เจ้าหน้าที่
(รับผิดชอบสถานศึกษาคุณธรรมและกิจกรรมกีฬา)
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานครูที่ปรึกษา

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
รองหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นายสุรินทร์ คำวิจิตร
เจ้าหน้าที่
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
นายณรงค์ชัย จอมประโคน
เจ้าหน้าที่
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
เจ้าหน้าที่
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานปกครอง

นายณรงค์ชัย จอมประโคน
หัวหน้างานปกครอง
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
รองหัวหน้างานปกครอง
นายขวัญชัย เดชพจน์
เจ้าหน้าที่
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
เจ้าหน้าที่
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
เจ้าหน้าที่
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายอมรเชษฐ์ ปลากัดทอง
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
รองหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
เจ้าหน้าที่
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
เจ้าหน้าที่
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นายอรรถกร แสงดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่
นายณรงค์ชัย จอมประโคน
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายอรรถกร แสงดวงแก้ว
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
รองหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายชัยทัต อาจเอื้อ
รองหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายมงคล ดีรักษา
เจ้าหน้าที่
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
เจ้าหน้าที่
นายขวัญชัย เดชพจน์
เจ้าหน้าที่
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน่วยจิตอาสาและ TO BE NUMBER ONE

นายสุรินทร์ คำวิจิตร
หัวหน้าหน่วยจิตอาสาและ TO BE NUMBER ONE
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
รองหัวหน้าหน่วยจิตอาสาและ TO BE NUMBER ONE
นายอรรถกร แสงดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
รองหัวหน้าหน่วยจิตอาสาและ TO BE NUMBER ONE
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ