นายอำนาจ พิขุนทด
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร)
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ)
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบสถานศึกษาคุณธรรมและกีฬา)
นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบสถานศึกษาคุณธรรม)
นายอภิวัตร คำสอนทา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร)
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาท
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายธีรภัทร ชยันโต
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
หัวหน้างานปกครอง
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีีพและการจัดหางาน

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายมงคล ดีรักษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุนีย์พร อินท์นาท
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

หน่วยจิตอาสาและ to be number one

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
หัวหน้าหน่วยจิตอาสาและ to be number one