ว่าที่ ร้อยตรีมนตรี แก้วแสง
ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายอรรถกร แสนดวงแก้ว
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รับผิดชอบองค์การวิชาชีพ)
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
เจ้าหน้าที่
(รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ)
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
เจ้าหน้าที่
(รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา)
นายณรงค์ชัย จอมประโคน
เจ้าหน้าที่
(รับผิดชอบชีววิถีและกิจกรรมกีฬา)
นางสาววลัยพร เหมราช
เจ้าหน้าที่
(รับผิดชอบสถานศึกษาคุณธรรมและกิจกรรมกีฬา)
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานครูที่ปรึกษา

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
รองหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
นายณรงค์ชัย จอมประโคน
เจ้าหน้าที่
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
เจ้าหน้าที่
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานปกครอง

นายณรงค์ชัย จอมประโคน
หัวหน้างานปกครอง
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายขวัญชัย เดชพจน์
เจ้าหน้าที่
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
เจ้าหน้าที่
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
เจ้าหน้าที่
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
รองหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
เจ้าหน้าที่
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
เจ้าหน้าที่
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
เจ้าหน้าที่
นายณรงค์ชัย จอมประโคน
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
หัวหน้างานสัวสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายอรรถกร แสนดวงแก้ว
รองหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
นางสาววลัยพร เหมราช
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายชัยทัต อาจเอื้อ
รองหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายมงคล ดีรักษา
เจ้าหน้าที่
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
เจ้าหน้าที่
นายขวัญชัย เดชพจน์
เจ้าหน้าที่
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
เจ้าหน้าที่
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน่วยจิตอาสาและ TO BE NUMBER ONE

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
หัวหน้าหน่วยจิตอาสาและ TO BE NUMBER ONE
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
รองหัวหน้าหน่วยจิตอาสาและ TO BE NUMBER ONE
นางสาวศุทธินี ทนเถื่อน
เจ้าหน้าที่
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ