นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายขวัญชัย เดชพจน์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายชัยทัต อาจเอื้อ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอำนาจ พิขุนทด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายมงคล ดีรักษา
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
ว่าที่ ร้อยตรีมนตรี แก้วแสง
รองหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
(รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น)
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วแสง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายมงคล ดีรักษา
รองหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายอภิชาติ จันดาชาติ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
รองหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายมงคล ดีรักษา
รองหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายขวัญชัย เดชพจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

นายชัยทัต อาจเอื้อ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
รองหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

ศูนย์อำนวยการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
หัวหน้าศูนย์อำนวยการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ
นายมงคล ดีรักษา
รองหัวหน้าศูนย์อำนวยการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ