ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วแสง
ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วแสง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอำนาจ พิขุนทด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายมงคล ดีรักษา
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
(รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น)
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาท
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายธีรภัทร ชยันโต
เจ้าหน้าที่งาน

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายธีรภัทร ชยันโต
เจ้าหน้าที่งาน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ
หัวหน้างานวิทยบรการและห้องสมุด
นายธีรภัทร ชยันโต
เจ้าหน้าที่งาน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธีรภัทร ชยันโต
เจ้าหน้าที่งาน

งานสื่อการเรียนการสอน

นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายธีรภัทร ชยันโต
เจ้าหน้าที่งาน