นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายนภดล เกิดคง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายขวัญชัย เดชพจน์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายชัยทัต อาจเอื้อ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอรรถกร แสงดวงแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายมงคล ดีรักษา
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
ว่าที่ ร้อยตรีมนตรี แก้วแสง
รองหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
เจ้าหน้าที่
นายอรรถกร แสงดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
เจ้าหน้าที่
(รับผิดชอบห้องเรียนอาชีพ)
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
(รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น)
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานวัดผลและประเมินผล

ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วแสง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายมงคล ดีรักษา
รองหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายพนมกร ศรีเกตุสุข
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
รองหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายมงคล ดีรักษา
รองหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
เจ้าหน้าที่
นายขวัญชัย เดชพจน์
เจ้าหน้าที่
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานสื่อการเรียนการสอน

นายพนมกร ศรีเกตุสุข
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิช
รองหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นายชัยทัต อาจเอื้อ
เจ้าหน้าที่
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
เจ้าหน้าที่
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ศูนย์อำนวยการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
หัวหน้าศูนย์อำนวยการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ
นายมงคล ดีรักษา
รองหัวหน้าศูนย์อำนวยการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ