นายอำนาจ พิขุนทด
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายขวัญชัย เดชพจน์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
รองหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายกฤษณ์ภาณุพล โพธิ์ร่มเย็น
รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

นายมงคล ดีรักษา
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
รองหัวหน้างานความร่วมมือ
นายขวัญชัย เดชพจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
รองหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายมงคล ดีรักษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายปรีชา ไชยศรีษะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาท
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวอาจารย์ กีรติมังคละนนท์
รองหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ