นายอำนาจ พิขุนทด
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งาน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายศิริวัฒน์ มูลสาร
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งาน

งานความร่วมมือ

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งาน

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายปรีชา ไชยศีรษะ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวภาวินี ถอนโพธิ์
เจ้าหน้าที่งาน

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวอาจารย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ