นายอำนาจ พิขุนทด
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิช
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
รองหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอภิชาติ จันดาชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

นายมงคล ดีรักษา
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
รองหัวหน้างานความร่วมมือ
นายขวัญชัย เดชพจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
รองหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายมงคล ดีรักษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่งานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิช
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิช
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
รองหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวดลนภา ลำเรียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวดลนภา ลำเรียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

หน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
รองหัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวดลนภา ลำเรียง
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ