นายศิริวัฒน์ มูลสาร
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิช
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ
รองหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายพนมกร ศรีเกตุสุข
เจ้าหน้าที่
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานความร่วมมือ

นายมงคล ดีรักษา
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
รองหัวหน้างานความร่วมมือ
นายขวัญชัย เดชพจน์
เจ้าหน้าที่
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
เจ้าหน้าที่
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
รองหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
เจ้าหน้าที่
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
เจ้าหน้าที่
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
เจ้าหน้าที่
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
เจ้าหน้าที่
นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิช
เจ้าหน้าที่
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
เจ้าหน้าที่
นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ
เจ้าหน้าที่
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
เจ้าหน้าที่
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางสาววราภรณ์ ภิรมยา
กำกับดูแล ส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
รองหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิช
รองหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
รองหัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นายอรรถกร แสงดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่หน่วย
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่หน่วย
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ