นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายวรพงศ์ สว่างศรี
นายวรพงศ์ สว่างศรีรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทด รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา