จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2563 (ปีปัจจุบัน)
1/2563   2/2563
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช.   ระดับ ปวช.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม   ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาช่างยานยนต์ 26 13 19 58 22 14 19 55
 – สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 36 23 10 69 35 22 11 68
 – สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 9 10 13 32 9 10 13 32
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
 – สาขาวิชาการบัญชี 11 6 5 22 15 6 5 26
 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 14 9 32 10 13 9 32
 – หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 10 19 9 10 19
 รวมทั้งสิ้น 91 75 66 232 91 74 67 232
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับ ปวส. ระดับ ปวส.
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม
 – สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 7 15 22 9 16 25
 – สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 18 15 33 18 13 31
 – สาขาวิชาไฟฟ้า 7 14 21 8 12 20
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
  – สาขาวิชาการบัญชี 8 10 18 7 10 17
 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 8 8
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 9 9 9 9
รวมทั้งสิ้น 49 62 111 51 59 110
หลักสูตรเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ภาค เรียนที่ 2 รวม ภาคเรียนที่ 1 ภาค เรียนที่ 2 รวม
  – หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2562 
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาช่างยานยนต์ 26 22 13 61
 – สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 25 11 23 59
 – สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 13 15 13 41
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
 – สาขาวิชาการบัญชี 6 5 11 22
 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 9 14 37
 – หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 10 19
 รวมทั้งสิ้น 93 72 74 239
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับ ปวส.
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม
 – สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 16 4 20
 – สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 17 7 24
 – สาขาวิชาไฟฟ้า 14 11 25
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
  – สาขาวิชาการบัญชี 10 6 16
 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 9 16
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รวมทั้งสิ้น 64 37 101
หลักสูตรเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ภาค เรียนที่ 2 รวม
  – หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,404 คน 1,286 คน 2,690 คน