แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ
นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจตำแหน่ง ครูพิเศษสอน