แผนกวิชาช่างยนต์

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ (ครู คศ.1)
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูลตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นายพิสิทธิ์ กลกลาง
นายพิสิทธิ์ กลกลางตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่นตำแหน่ง ครูพิเศษสอน