แผนกช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม/เทคนิคพื้นฐาน

นายวรพงศ์ สว่างศรี
นายวรพงศ์ สว่างศรีตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (ครูผู้ช่วย)
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุลตำแหน่ง ครู คศ.1
นายอานนท์ แก้วชาติ
นายอานนท์ แก้วชาติตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาท
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาทตำแหน่ง ครูพิเศษสอน