แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พนักงานราชการ(ครู)
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
นางสาวกฤษณา แย้มเกษรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวณัฎฐา ชูกิจ
นางสาวณัฎฐา ชูกิจตำแหน่ง ครูพิเศษสอน