แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครู คศ.1)
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบตำแหน่ง ครูพิเศษสอน