โครงสร้างฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุลรักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวธัญลักษณ์ เอื้อสลุง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานการเงิน

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้างานการเงิน
นางสาววรารักษ์ หอมนาน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานการบัญชี

นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
หัวหน้างานการบัญชี
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

งานทะเบียน

นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นายปรีชา ไชยศรีษะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายอำนาจ พิขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฏฐา ชูกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

งานพัสดุ

นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
หัวหน้างานพัสดุ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (รับผิดชอบยานพาหนะ)
นางสาวณัฏฐา ชูกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
นายพิสิทธิ์ กลกลาง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์สำรอง)
นายแกร ฉิมพาลี
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ วีระสัย
พนักงานขับรถยนต์สำรอง
นายสุชาติ สารีผล
พนักงานขับรถยนต์สำรอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานอาคารและสถานที่

นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวีระ วีระสัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุชาติ สารีผล
นักการภารโรง
นายวรเวท อุ่นละม้าย
นักการภารโรง
นางสุนทรี บัวบุศย์
นักการภารโรง(แม่บ้าน)
นางสาวยุพา แตงดี
นักการภารโรง(แม่บ้าน)
นายสุรินทร์ อ่อนละมูล
ยามรักษาการณ์
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณ
ยามรักษาการณ์

หน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวณัฏฐา ชูกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการร้านค้าสวัสดิการ