โครงสร้างฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวสารีรักษ์ สมสกุล
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

นายอานนท์ แก้วชาติ
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวอาจารย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวสารีรักษ์ สมสกุล
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายปรีชา ไชยศีรษะ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวสารีรักษ์ สมสกุล
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวณัฏฐา ชูกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวอาจารย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่สารบรรณฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวสารีรักษ์ สมสกุล