โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายวรพงศ์ สว่างศรี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอำนาจ พิขุนทด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายวรพงศ์ สว่างศรี
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ
หัวหน้างานวิทยบรการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอานนท์ แก้วชาติ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวสุนีย์พร อินท์นาถ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน