โครงสร้างฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายอำนาจ พิขุนทด
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ)
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวณัฏฐา ชูกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รับผิดชอบองค์การวิชาชีพฯ)
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รับผิดชอบสถานศึกษาคุณธรรมและกีฬา)
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายเอกพล ฤกษ์เย็น
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานปกครอง

นายพิสิทธิ์ กลกลาง
หัวหน้างานปกครอง
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายอานนท์ แก้วชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานครูที่ปรึกษา

นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุนีย์พร
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายเอกพล ฤกษ์เย็น
เจ้าหน้าที่งานทีปรึกษา

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวนันทิดา พุุทธวาร
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวณัฏฐา ชูกิจ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายเอกพล ฤกษ์เย็น
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

หน่วยจิตอาสาและ to be number one

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
หัวหน้าหน่วยจิตอาสาและ to be number one
นายเอกพล ฤกษ์เย็น
เจ้าหน้าที่หน่วยจิตอาสาและ to be number one