วารสารข่าว

Home/วารสารข่าว/

กำหนดการลงทะเบียน และอัตราค่าบำรุง การศึกษา ค่าหน่วยกิต ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการลงทะเบียน และอัตราค่าบำรุง การศึกษา ค่าหน่วยกิต ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 [...]

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนของนร. นศ. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนของนร. นศ. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. และ ปวส.

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. และ ปวส.

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข) ระดับ ปวช. และ ปวส.

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข) ระดับ ปวช. และ ปวส.

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. (โควต้าพิเศษ) รอบที่ 3 [...]

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

Go to Top