1. การเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งอนาคตสู่อาชีวศึกษา 4.0 (ดร.ไกรยส  ภัทราวาท)clickอาชีวศึกษา 4.0ไกรยส
 2. ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับประเทศไทย 4.0 (ดร.ชาญเวญ บุญประเดิม)clickบรรยาย แก้ไขแล้ว
 3. การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ดร.ประชาคม  จันทรชิต)clickดร.ประชาคม
 4. การวางแผนกลยุทธ์ุและการตัดสินใจ (ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม)clickผนกลยุทธ์+การตัดสินใจ_ผู้บริหารใหม่ ดร.ศิริพรรณ 24ตค59 – Copy
 5. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สิริรักษ์ รัชชุศานติ)clickดร.สิริรักษ์
 6. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ประดิษฐ์ ระสิตานนท์) click วินัย จรรยาบรรณ
 7. การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา (ดร.มงคลชัย สมอุดร)click อ.มงคลชัย (สวพ.)
 8. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข)click ICT รศ.ดร.ปรัชญนันท์1
 9.  การสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้บริหาร (ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์)click

  บรรยาย19-10-2558 

   

   

 10. การยกระดับอาชีวศึกษาและอนาคตด้านนวัตกรรมกับอาชีวศึกษาไทย (ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)clickการยกระดับอาชีวศึกษาและอนาคตด้านนวัตกรรมกับอาชีวศึกษาไทย 26 ต.ค. 59
 11. การพัฒนาทักษะการคิด (ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์) click ศ.ดร.จีระ_ผอ.59
 12. ASEAN  (อาจารย์Kenny) click ASEAN quiz
 13. การขับเคลื่อนของสภาอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐ ไทยแลนด์ 4.0 (อาจารย์ถาวร) click การขับเคลื่อน thailand 4.0 and industry 4.0 print
 14. Clip VDO  อาชีวะ (เลขาธิการ กคศ) click