คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

/คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

คำสั่ง โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งที่ ๔๘๑/๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช คำสั่งโครงการประชุมผู้ปกครองเทอม2ปี2560ฉบับ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐

คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ Open House มหาราชสู่ยุค Thailand 4.0

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  โครงการ OPEN

คำสั่ง Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2560

คำสั่ง Fix it 60

คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1-2560