คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ 273/2566 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม – หนังสือคำสั่งที่ 273/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ