นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มุ่งขับเคลื่อน อาชีวศึกษา ตามกรอบนโยบาย  3ป.
       “ปลดล็อก”   หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค
       “ปรับเปลี่ยน” หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
       “เปิดกว้าง” ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
“อาชีวศึกษา ยกกําลังสอง สร้างคุณภาพ นําปริมาณ”
        พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills , Up-Skills , New-Skills)
ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น
พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air , Online ,On-Demand)
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21(สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีนดิจิทัล)
การพัฒนาคุณภาพ อาชีวศึกษายกกําลังสอง ภายใต้ 5 กรอบ คือ
        สร้าง “อาชีพใหม่” ให้ประชาชน
เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น ในทุกภูมิภาค ด้วย “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ.”
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellence Center
พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความ เข้มแข็ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
จบอาชีวะมีงานทํา 100%

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา