ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เรื่องให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ     คลิกที่นี่