หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิศึกษา

     

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

ระบบทวิศึกษา คืออะไร

[accordions_pplugins id=’1096′]           การจัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ให้แก้ผู้เรียนในระดับมัธยมตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสายอาชีพ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร  จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน
     

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

วัตถุประสงค์

[accordions_pplugins id=’1089′]  
  • เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัดและความสนใจ
  • เพื่อเพิ่มและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
   

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

    [accordions_pplugins id=’1910′]