ผู้บริหาร

นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ข้าราชการครู

นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงข้าราชการครู
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสงครูผู้ช่วย
นายมงคล ดีรักษา
นายมงคล ดีรักษา ครูผู้ช่วย
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
นายศิริวัฒน์ มูลสารครูผู้ช่วย
นายขวัญชัย เดชพจน์
นายขวัญชัย เดชพจน์ครูผู้ช่วย
นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนาครูผู้ช่วย
นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิช
นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิชครูผู้ช่วย
นายชัยทัต อาจเอื้อ
นายชัยทัต อาจเอื้อครูผู้ช่วย
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัชครูผู้ช่วย
นายอรรถกร แสนดวงแก้ว
นายอรรถกร แสนดวงแก้วครูผู้ช่วย
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
นายกิตติศักดิ์ มณีทองครูผู้ช่วย
นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ
นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูลพนักงานราชการ (ครู)
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์พนักงานราชการ (ครู)

ครูพิเศษสอน

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
นางสาวกฤษณา แย้มเกษรครูพิเศษสอน
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยงครูพิเศษสอน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์ครูพิเศษสอน
นายณรงค์ชัย จอมประโคน
นายณรงค์ชัย จอมประโคนครูพิเศษสอน
นางสาวศุทธินี ทนเถื่อน
นางสาวศุทธินี ทนเถื่อนครูพิเศษสอน
นางสาววลัยพร เหมราช
นางสาววลัยพร เหมราชครูพิเศษสอน

บุคลากรทางการศึกษา

นายวีระ วีระสัย
นายวีระ วีระสัยพนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
นางสาวปาริชาติ สังข์ทองพนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวภาณี ถอนโพธิ์
นางสาวภาณี ถอนโพธิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคงเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรรณิศา จันทะนิด
นางสาววรรณิศา จันทะนิดเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอภิชญา ยิ้มสะอาด
นางสาวอภิชญา ยิ้มสะอาดเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายแกร ฉิมพาลี
นายแกร ฉิมพาลีพนักงานขับรถยนต์
นางสุนทรี บัวบุศย์
นางสุนทรี บัวบุศย์แม่บ้าน
นางสาวยุพา แตงดี
นางสาวยุพา แตงดีแม่บ้าน
นายสุรินทร์ อ่อนละมูล
นายสุรินทร์ อ่อนละมูลยามรักษาการณ์
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณ
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณยามรักษาการณ์