ผู้บริหาร

นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ข้าราชการครู

นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสงครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายมงคล ดีรักษา
นายมงคล ดีรักษา ครูผู้ช่วย
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
นายศิริวัฒน์ มูลสารครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูลพนักงานราชการ (ครู)
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์พนักงานราชการ (ครู)
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์พนักงานราชการ (ครู)

ครูพิเศษสอน

นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์ครูพิเศษสอน
นายอานนท์ แก้วชาติ
นายอานนท์ แก้วชาติครูพิเศษสอน
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะครูพิเศษสอน
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นครูพิเศษสอน
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
นางสาวกฤษณา แย้มเกษรครูพิเศษสอน
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์ครูพิเศษสอน
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่นครูพิเศษสอน
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบครูพิเศษสอน
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาท
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาทครูพิเศษสอน
นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ
นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจครูพิเศษสอน
นางสาววรารักษ์ หอมนาน
นางสาววรารักษ์ หอมนานครูพิเศษสอน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์ครูพิเศษสอน

บุคลากรทางการศึกษา

นายวีระ วีระสัย
นายวีระ วีระสัยพนักงานราชการ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
นางสาวปาริชาติ สังข์ทองพนักงานราชการ
นางสาวอาจรีย์ กีรติมังคละนนท์
นางสาวอาจรีย์ กีรติมังคละนนท์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธีรภัทร ชยันโต
นายธีรภัทร ชยันโตเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวภาณี ถอนโพธิ์
นางสาวภาณี ถอนโพธิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายแกร ฉิมพาลี
นายแกร ฉิมพาลีพนักงานขับรถยนต์
นายอภิวัตร คำสอนทา
นายอภิวัตร คำสอนทาพนักงานขับรถยนต์
นายวรเวท อุ่นละม้าย
นายวรเวท อุ่นละม้ายนักการภารโรง
นางสุนทรี บัวบุศย์
นางสุนทรี บัวบุศย์แม่บ้าน
นางสาวยุพา แตงดี
นางสาวยุพา แตงดีแม่บ้าน
นายสุรินทร์ อ่อนละมูล
นายสุรินทร์ อ่อนละมูลยามรักษาการณ์
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณ
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณยามรักษาการณ์