ผู้บริหาร

นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ข้าราชการครู

นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดข้าราชการครู
นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงข้าราชการครู
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสงครูผู้ช่วย
นายมงคล ดีรักษา
นายมงคล ดีรักษา ครูผู้ช่วย
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
นายศิริวัฒน์ มูลสารครูผู้ช่วย
นายขวัญชัย เดชพจน์
นายขวัญชัย เดชพจน์ครูผู้ช่วย
นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนาครูผู้ช่วย
นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิช
นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิชครูผู้ช่วย
นายชัยทัต อาจเอื้อ
นายชัยทัต อาจเอื้อครูผู้ช่วย
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัช
นางสาวโชติกา ประภากุลธวัชครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พงทิพย์ศิริกูลพนักงานราชการ (ครู)
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์พนักงานราชการ (ครู)
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์พนักงานราชการ (ครู)

ครูพิเศษสอน

นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
นางสาวกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์ครูพิเศษสอน
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะครูพิเศษสอน
นายกฤษณ์ภาณุพล โพธิ์ร่มเย็น
นายกฤษณ์ภาณุพล โพธิ์ร่มเย็นครูพิเศษสอน
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
นางสาวกฤษณา แย้มเกษรครูพิเศษสอน
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์ครูพิเศษสอน
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่น
นายณฐพนธ์ หอมกลุ่นครูพิเศษสอน
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาท
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาทครูพิเศษสอน
นางสาววรารักษ์ หอมนาน
นางสาววรารักษ์ หอมนานครูพิเศษสอน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์ครูพิเศษสอน
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยงครูพิเศษสอน
นางสาวอาจรีย์ กีรติมังคละนนท์
นางสาวอาจรีย์ กีรติมังคละนนท์ครูพิเศษสอน

บุคลากรทางการศึกษา

นายวีระ วีระสัย
นายวีระ วีระสัยพนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
นางสาวปาริชาติ สังข์ทองพนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวภาณี ถอนโพธิ์
นางสาวภาณี ถอนโพธิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์
นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลยโภชน์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
นางสาวหทัยรัตน์ ใจคงเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายแกร ฉิมพาลี
นายแกร ฉิมพาลีพนักงานขับรถยนต์
นายวรเวท อุ่นละม้าย
นายวรเวท อุ่นละม้ายนักการภารโรง
นางสุนทรี บัวบุศย์
นางสุนทรี บัวบุศย์แม่บ้าน
นางสาวยุพา แตงดี
นางสาวยุพา แตงดีแม่บ้าน
นายสุรินทร์ อ่อนละมูล
นายสุรินทร์ อ่อนละมูลยามรักษาการณ์
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณ
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณยามรักษาการณ์