หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
      สาขาวิชาช่างยนต์
      สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
      สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
      สาขาวิชาการบัญชี
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
      สาขาวิชาช่างยนต์
      สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
      สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
      สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
      สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
      สาขาวิชาการบัญชี
      สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
      สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
      สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
      สาขาวิชาไฟฟ้า
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรระยะสั้น