เลข/รหัสเอกสาร

งานวางแผนและงบประมาณ

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

งผ.001/64 แบบฟอร์มโครงการคำของบประมาณ ประจำปีงบประปี 2565 คลิก คลิก
         

เลข/รหัสเอกสาร

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

เลข/รหัสเอกสาร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

ศม.001/65 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ คลิก คลิก คลิก
ศม.002/65 แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย คลิก คลิก

เลข/รหัสเอกสาร

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

SAR.001/64 รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล คลิก คลิก
SAR.002/64 รายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2563 คลิก

เลข/รหัสเอกสาร

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

สผ.001/64 สผ.2 คลิก
สผ.002/64 สผ.3 คลิก
สผ.003/64 สผ.4 คลิก
สผ.004/64 โครงการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คลิก คลิก
สผ.005/64 แบบฟอร์มแผนธุรกิจแบบย่อ คลิก คลิก
สผ.006/64 ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ คลิก

ทำเนียบผู้บริหาร

ลิงค์

ข่าวล่าสุด