เลข/รหัสเอกสาร

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Word

PDF

Excel

PPTX

  แบบเสนอรายชื่อหนังสือ สมอ.1 แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มการสั่งหนังสือเรียน (รวมแผนก)
  เอกสาร การติดตามการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

วผ.001/64 แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 10%  คลิก
วผ.002/64 แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 20%  คลิก
วผ.003/64 แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึง  80%  คลิก
วผ.004/64 บบบันทึกขออนุญาตแก้ผลการเรียน ข.ส. (ขาดสอบปลายภาค)
คลิก
วผ.005/64 แบบบันทึกขออนุญาตแก้ผลการเรียน ม.ส. (ไม่สมบูรณ์)  ลิก
วผ.006/64 แบบบันทึกข้อความขอส่งผลการเรียน ม.ส. (ไม่สมบูรณ์)  คลิก
วผ.007/64 แบบบันทึกข้อความขอแก้ผลการเรียน 0 คลิก
วผ.008/64 แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาค คลิก

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานสื่อการเรียนการสอน

สก.001/64
สก.002/64
สก.003/64
สก.004/64

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ทำเนียบผู้บริหาร

ลิงค์

ข่าวล่าสุด