เลข/รหัสเอกสาร

งานบริหารงานทั่วไป

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

 

งานการเงิน

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

งานการบัญชี

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

งานทะเบียน

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

ทบ.001/64 หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน  นักศึกษา  (อศท.21)   คลิก คลิก
ทบ.002/64 แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา  (อศท.26)   คลิก คลิก
ทบ.003/64 แบบคำร้องขอเปลี่ยน-ขอเพิ่ม-ขอถอนรายวิชา  (อศท.31)   คลิก คลิก
ทบ.004/64 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเรียนซ้ำ ปรับระดับคะแนน  (อศท.32)   คลิก คลิก
ทบ.005/64 แบบคำร้องขอลาพักการเรียน  (อศท.38)   คลิก คลิก
ทบ.006/64 หนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ลาพักการเรียน  (อศท.39)   คลิก คลิก
ทบ.007/64 แบบคำร้องขอกลับเข้าเรียน (กรณีขอลาพักการเรียน)  (อศท.40)   คลิก คลิก
ทบ.008/64 แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นผู้เรียน  (อศท.41)   คลิก คลิก
ทบ.009/64 แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าหน่วยกิต  (อศท.44)   คลิก คลิก
ทบ.010/64 แบบฟอร์มขอคืนสภาพนักเรียน นักศึกษา  (อศท.50)   คลิก คลิก
ทบ.011/64 แบบฟอร์มคำร้องขอจบการศึกษา  (อศท.51)   คลิก คลิก
ทบ.012/64 แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก  (อศท.52)   คลิก คลิก
ทบ.013/64 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  (อศท.53)   คลิก คลิก
ทบ.014/64 แบบฟอร์มใบลา นักเรียน นักศึกษา  (อศท.74)   คลิก คลิก
ทบ.015/64   คลิก คลิก
ทบ.016/64   คลิก คลิก
ทบ.017/64   คลิก คลิก
ทบ.018/64   คลิก คลิก
ทบ.019/64   คลิก คลิก
ทบ.020/64   คลิก คลิก
ทบ.021/64   คลิก คลิก
ทบ.022/64   คลิก คลิก

งานบุคลกร

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

บค.001/64 แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ คลิก คลิก
บค.002/64 แบบฟอร์มใบลาป่วย  ลากิจส่วนตัว  ลาคลอดบุตร คลิก คลิก
บค.003/64 แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกสถานที่ คลิก คลิก
บค.004/64 แบบฟอร์มลงชื่อในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ คลิก คลิก
บค.005/64 แบบฟอร์ม คลิก คลิก
บค.006/64 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน คลิก คลิก
บค.007/64 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน คลิก คลิก
บค.008/64 แบบฟอร์มขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คลิก คลิก
บค.009/64 แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว คลิก คลิก
บค.010/64 แบบฟอร์มขออนุญาตลาออก (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว) คลิก คลิก
บค.011/64 แบบฟอร์ม คลิก 
บค.012/64 แบบฟอร์ม คลิก
บค.013/64 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (พนักงานราชการ) คลิก
บค.014/64 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ) คลิก 
บจ.1 คลิก
คส.02.10 แบบฟอร์มคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คลิก 
คส.02.20 แบบฟอร์มคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คลิก
ปผ.พนร.1-1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงานราชการทั่วไป  (ครู) คลิก  คลิก
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงานราชการทั่วไป  (ฝ่ายบริการ) คลิก คลิก
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงานราชการทั่วไป  (ฝ่ายนักการภารโรง) คลิก คลิก
ปผ.พนร.1-2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป คลิก คลิก
ปผ.พนร.1-3 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (รายบุคคล) คลิก คลิก
แบบฟอร์มบันทึกขอรายงานการไปราชการ คลิก คลิก

งานพัสดุ

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

พด.001/64 แบบใบยืมสิ่งของและอุปกรณ์ (กรณียืมใช้ไม่เกิน 1 สัปดาห์) คลิก คลิก
พด.002/64 แบบขอยืมพัสดุของหน่วยงานหรือสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรณียืมใช้มากกว่า 1 สัปดาห์) คลิก คลิก
ส.1 , ส.2 แบบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง คลิก คลิก
พ.3101-1 แบบฟอร์มใบเบิกภายใน คลิก

งานอาคารสถานที่

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

อค.001/64 แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์ คลิก คลิก
อค.002/64 แบบฟอร์มการขอใช้บริการ งานอาคารสถานที่ คลิก คลิก

งานประชาสัมพันธ์

Google Form

Word

PDF

Excel

PPTX

ปชส.001/65 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลนำขึ้นบนแบบฟอร์มแจ้งความจำนง
นำข้อมูลขึ้นบน Facebook Page ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
คลิก คลิก คลิก